Zdjęcie

Eastern State Penitentiary - Nawiedzone więzienie w USA

białadama 2 7 lat temu 4 836 odsłon Czas czytania: ~poniżej minuty

Eastern State Penitentiary - Nawiedzone więzienie w USA

Miesz­czą­ce się w Fi­la­del­fii Eastern State Pe­ni­ten­tia­ry zo­sta­ło wy­bu­do­wa­ne w 1829 roku i było pierw­szym za­kła­dem kar­nym w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Więź­nio­wie byli od sie­bie od­osob­nie­ni – spali, jedli i ćwi­czy­li w cią­głej sa­mot­no­ści. Po­wo­do­wa­ło to czę­ste za­ła­ma­nia ner­wo­we. Wię­zie­nie zo­sta­ło za­mknię­te w 1971 roku. Od­wie­dza­ją­cy je tu­ry­ści do­no­szą o od­gło­sach kro­ków na ko­ry­ta­rzach. Cela numer 12 znana jest z roz­le­ga­ją­ce­go się z jej wnę­trza śmie­chu, a na jed­nej z wież do tej pory po­ja­wia się, pil­nu­ją­cy pu­ste­go wię­zie­nia, straż­nik.

Oznacz jako: przeczytane ulubione chcę przeczytać

Komentarze

good
Odpowiedz
not bad
Odpowiedz
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Inne od tego autora

Archiwum

Najnowsze i warte uwagi

Artykuły i recenzje