Zdjęcie

Widmo za krat­ka­mi

białadama 4 11 lat temu 6 859 odsłon Czas czytania: ~poniżej minuty

Widmo za krat­ka­mi

Wię­zie­nia cie­szą się szcze­gól­nie złą sławą. Po­dob­nie jak dom lady Win­che­ster, tak dawne wię­zie­nie sta­no­we w Fi­la­del­fii, zbu­do­wa­ne w XIX wieku w po­nu­rym go­tyc­kim stylu, pro­wa­dzi wła­sny ran­king naj­czę­ściej od­wie­dza­nych przez duchy cel i ko­ry­ta­rzy. Blok 4, 6 i 12 są naj­po­pu­lar­niej­sze pod tym wzglę­dem, choć nie wszyst­kie dzi­siaj zo­sta­ły udo­stęp­nio­ne do zwie­dza­nia.

Osiem mie­się­cy, w zu­peł­nie nie­złych wa­run­kach, spę­dził tu Al Ca­po­ne. No­ta­be­ne był to jego pierw­szy pobyt w wię­zie­niu. W celi za­drę­czał go swo­imi wi­zy­ta­mi duch męż­czy­zny, któ­re­go za­mor­do­wał. Pra­cow­ni­cy na­wie­dzo­ne­go wię­zie­nia opo­wia­da­ją, że pół­prze­źro­czy­ste po­sta­ci to dla nich już coś zu­peł­nie nor­mal­ne­go.

Rów­nież twier­dza Al­ca­traz ucho­dzi za na­wie­dzo­ne miej­sce, cho­ciaż zjawy ma­ni­fe­stu­ją się tu w dość nie­ty­po­wy spo­sób. Choć rzad­ko są wi­dzial­ne, "cią­gną" za sobą zimne po­wie­trze, które może prze­pra­wić o dresz­cze.

W Eu­ro­pie duchy upodo­ba­ły sobie XIV-wiecz­ną twier­dzę w Var­berg w Szwe­cji. W po­cząt­ku dwu­dzie­ste­go stu­le­cia urzą­dzo­no tu cięż­kie wię­zie­nie. Ska­za­ni sły­sze­li ja­kieś dźwię­ki, wi­dzie­li ta­jem­ni­czą po­stać. Ofi­cjal­nie jed­nak wła­dze wię­zie­nia za­prze­cza­ły, że w twier­dzy do­cho­dzi do nie­wy­ja­śnio­nych wy­da­rzeń.

Ale nawet dzi­siaj, w mu­zeum, które tu dzia­ła, sły­chać prze­ra­ża­ją­ce głosy, które biorą się nie wia­do­mo skąd, a ludzi, któ­rzy tu prze­by­wa­ją, ogar­nia uczu­cie pa­ra­li­żu­ją­ce­go stra­chu.

Oznacz jako: przeczytane ulubione chcę przeczytać

Komentarze

Byłam i nic niezwykłego się nie stało. Fajny przewodnik i dużo ciekawostek z historii. Zimna nie czułam o duchach nie słyszałam.
Odpowiedz
Dóh xD
Odpowiedz
bu jestem duhem z internetu wierz we mnie bo cię nawiedze a jak szkończysz czytac ten komętarz i jestem kobieta z tego domu w polsce i on jest nawiedzony
Odpowiedz
Chciałabym kiedyś odwiedzić takie więzienie, zwłaszcza pod tym kątem. Sporo programów było w tv na ten temat natomiast uważam je za średnio wiarygodne. Wierzę w to, czego doświadczam sama.
Odpowiedz
Zaloguj się, aby dodać komentarz.

Inne od tego autora

Archiwum

Najnowsze i warte uwagi

Artykuły i recenzje